Współcześnie systemy prawne przewidują osiem typów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Rezerwa składek (znana też jako przeniesienie składek) stanowi tę część składki przypisanej netto w wskazanym terminie sprawozdawczym bądź obrotowymOdnoszącą się do okresów ubezpieczenia przypadających w całości albo części na przyszłe okresy sprawozdawcze lub lata obrotowe.

 

 

Przeniesienie składek ma użycie wówczas, gdy okres zawartego ubezpieczenia (umowy ubezpieczenia) nie zawiera się bądź nie pokrywa z okresem sprawozdawczym czy okresem danego roku obrotowego, a przypisana składka ubezpieczeniowa tyczy się dwóch okresów sprawozdawczych. Bufor na pokrycie ryzyka niewygasłego powstaje oddzielnie jako dopełnienie rezerwy (przeniesienia) składek. Służy ona na pokrycie odszkodowań i prac i pozostałych cen, które mają sposobność powstać z zawartych umów ubezpieczenia, jakie nie wygasają (ekspirują) z ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, a wysokość rezerwy składek nie jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań przedsiębiorstwa ubezpieczeń (np. kiedy składki są zbyt niskie).

informujemy w sieci

Stanowi ona różnicę pośród przewidywaną wartością przyszłych odszkodowań, prac i innych cen wynikających z kontraktów ubezpieczenia, jakie nie wygasają z końcem czasu sprawozdawczego, a wielkością rezerwy składek oraz ewentualnych składek, jakie w kolejnym przebiegu mają możliwość być przypisane a tytułu takich angaży i dotyczące tego samego czasu ubezpieczenia.

Tagged on:         

Dodaj komentarz